بابک ارجمندی

بابک ارجمندی
مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی babakarjomandi.com
Babak ArjomandiSenior Software Engineer | Solutions Architect | Digital Content Producer