بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از سه‌شنبه 11 دی 1386ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. Lake Desert, A documentary IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com
قله قدمگاهقله ای زیبا در دل طبیعت بکر البرز شرقی4 هفته پیش
هِلال عیدجهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید2 ماه پیش
Founder, Development Architect at BoomlogBoomlog© is a content management Webware! In our vocabulary, Webware is a multi-tool that you need it on the online side of your business. Boomlog© core written in c# asp.net. Feb 2008 - Present4 هفته پیش
CEO & Founder at VIRAWARE INCVIRAWARE™ is a software producer company. We offer high-end web/cross-platform application solutions... Oct 2009 - Present4 هفته پیش
Founder, Development Architect at Iran ViewJul 1999 - Present4 هفته پیش
Senior Architect/Developer at Group of Gold LineLive and VOD Streaming infrastructure softwares Cross-Platform IPTV web and mobile(Android/iOS) app Jul 2009 - Jul 20192 هفته پیش
Founder, Technical Manager at MultiviraWeb hosting service provider Sep 2008 - Dec 20182 هفته پیش
Founder and Director Manager at Amitis Media Software Co. LtdCross-Platform, Multi-Media, Content Producer and High Tech Software Company Apr 2003 - Jun 20084 هفته پیش
IT Department Manager at Fardapadid , Audit & ConsultationFinancial applications based on Windows, Delphi/SQL Dec 1997 - Apr 20034 هفته پیش
37 نتیجه 1 از 423