قلعه ملک بهمن لاریجان

قلعه ملک بهمن لاریجان
قلعه ملک بهمن لاریجان - روستای شاهاندشت - سال ۱۳۶۹ عکاسی با دوربین لوبیتر ۲ روی فیلم ۱۲۰iranview.irدسته‌بندیایرانکلید‌واژهقلعهملک بهمناستوناوندمازندران506 بازدید