برج سی شاهاندشت لاریجان

برج سی شاهاندشت لاریجان
برج سی شاهاندشت، گنبد سی، آتشگاه یا برج نگهبانی باستانی روستای شاهاندشت لاریجان با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران پیش از اسلام این عکس در حدود سال های 1369 یا 1370 خورشیدی با دوربین لوبیتل ۲ - قطع ۱۲۰ - گرفته شده و در روستای شاهاندشت - لاریجان و در نزدیکی آبشار شاهاندشت و قلعه ملک بهمن واقع شده است.بابک | سه‌شنبه 19 مرداد 1400367 بازدید
دسته بندیایران
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از سه‌شنبه 11 دی 1386ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. Lake Desert, A documentary IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com