برج سی شاهاندشت لاریجان

برج سی شاهاندشت لاریجان
برج سی شاهاندشت، گنبد سی، آتشگاه یا برج نگهبانی باستانی روستای شاهاندشت لاریجان با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران پیش از اسلام این عکس در حدود سال های 1369 یا 1370 خورشیدی با دوربین لوبیتل ۲ - قطع ۱۲۰ - گرفته شده و در روستای شاهاندشت - لاریجان و در نزدیکی آبشار شاهاندشت و قلعه ملک بهمن واقع شده است.
قلعه ملک بهمن لاریجانعکاسی با دوربین لوبیتر ۲ روی فیلم ۱۲۰
نگاهی به دماوند ثبت شده با دوربین آنالوگعکسهایی از دماوند که با دوربین آنالوگ (قطع ۱۳۵ و ۱۲۰) در طی زمان گرفته شده
تماس با منبابک ارجمندی در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی
روستای مرانحدود سال ۱۳۷۸ به همراه گروهی از دوستان در مسیر کوهپیمایی از الموت به سه هزار به روستای کوهستانی مران رسیدیم
دسته بندیایران