برج سی شاهاندشت لاریجان

برج سی شاهاندشت لاریجان
برج سی شاهاندشت، گنبد سی، آتشگاه یا برج نگهبانی باستانی روستای شاهاندشت لاریجان با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران پیش از اسلام این عکس در حدود سال های 1369 یا 1370 خورشیدی با دوربین لوبیتل ۲ - قطع ۱۲۰ - گرفته شده و در روستای شاهاندشت - لاریجان و در نزدیکی آبشار شاهاندشت و قلعه ملک بهمن واقع شده است.دسته‌بندیایرانکلید‌واژهبرج باستانیشاهاندشتلاریجانآبشار شاهاندشتقلعه ملک بهمنبرج نگهبانیبرج سی شاهاندشتدماوندآتشگاهآتشفشانگنبد سیمازندران733 بازدید