کوه اساطیری خرو و نرو

غروب و طلوع، آبان و بیابان، خیر و شر، خوب و بد، یا تعادل

کوه اساطیری خرو و نرو