تولد یک گردو

گرچه گرد است بدیدن گردو نه هر آن گرد که دیدی، گردوست

 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
 • تولد یک گردو
گرچه گرد است بدیدن گردو نه هر آن گرد که دیدی، گردوست گل و خاک - از پروین اعتصامی دسته‌بندیزمینکلید‌واژهتولدگردودیدنخاک28018 بازدید
دانه اناردانه انارمن اناری را می‌کنم دانه به دل می‌گویم خوب بود این مردم دانه‌های دل‌شان پیدا بود
هِلال عیدهِلال عیدجهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید