دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم

  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم
  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم
  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم
  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم
  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم
  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم - دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم
دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم دلی بی غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم غزل شمارهٔ ۴۲۶ - سعدی دسته‌بندیایرانکلید‌واژهدلمعشقبازآمدنمی‌بینمدلیکجاجویمعالم