اُرس قدیمی

اُرس قدیمی
در میان انبوهی از چوب‌هایی که از خراب کردن خانه‌یی قدیمی کوهستانی که از خاک و سنگ و چوب ساخته شده بود؛ با آوایی آرام می‌گفت: مرا نسوزانید!!!!!!! او نجات یافت. حدودا ۱۵۰ ساله بود که آنرا بریدند تا تیر سقف خانه‌ای گردد. و آن خانه سال‌ها پیش و در ۷۷ سالگی از بین رفت، اما آن تیر اُرس(۱) قدیمی از میان خرابه‌ها جان به در برد. و اکنون این ارس ۲۲۷ ساله و در تک تک سلول‌هایش خاطره‌یی نقش بسته است. برخی از دست‌سازه‌ها چوبی اُرس زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری پر کن قدحی بخور بمن ده دگری زان پیشتر ای صنم که در رهگذری خاک من و تو کوزه‌کند کوزه‌گری (عمر خیام) دسته‌بندیدر گذر زمانکلید‌واژهاُرسسرو کوهینماد جاودانگی166 بازدید