خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

  • خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
  • خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
  • خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
  • خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
  • خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
  • خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت
غزل شمارهٔ ۸۷ - حافظ حُسنت به اتفاقِ مَلاحت جهان گرفت آری به اتفاق، جهان می‌توان گرفت افشایِ رازِ خلوتیان خواست کرد شمع شکر خدا که سِرِّ دلش در زبان گرفت زین آتشِ نهفته که در سینهٔ من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بویِ دوست از غیرتِ صبا نفسش در دهان گرفت آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت آن روز شوق ِ ساغر ِِ می خرمنم بسوخت کاتش ز عکسِ عارضِ ساقی در آن گرفت خواهم شدن به کویِ مُغان آستین فشان زین فتنه‌ها که دامنِ آخرزمان گرفت می خور که هر که آخرِ کار جهان بدید از غم سبک برآمد و رَطلِ گران گرفت بر برگِ گل به خونِ شقایق نوشته‌اند کان کس که پخته شد میِ چون ارغوان گرفت حافظ چو آبِ لطف ز نظمِ تو می‌چکد حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت سفارش چاپ عکس با قاب چوبی بابک | پنجشنبه 16 تير 1401
هِلال عیدجهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید
دسته بندیزمین
واژه کلیدیخورشیدغروبحافظ
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از سه‌شنبه 11 دی 1386ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. Lake Desert, A documentary IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com