رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی

  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانی
جنگل های هیرکانی در حاشیه جنوبی دریای خزر (مازندران) و کناره شمالی کوهستان البرز به مساحت ۵۵ هزار کیلومتر مربع با زیست‌بوم جنگل‌های مختلطِ پهن‌برگِ، طبیعتی بکر را در خود جای داده است. منطقه حفاظت شده رودبارک شهرستان مهدیشهر (سنگسر) یکی از نابترین و دستنخورده ترین گوشه های این محدوده جنگلی است که هنوز غرش پلنگ ایرانی به گوش می‌رسد! سفارش چاپ عکس با قاب چوبی دسته‌بندیایرانکلید‌واژهرودبارکجنگلهای هیرکانیمازندرانالبرزدریای خزرپلنگ ایرانیروستای رودبارک