نمای زنده روستای چاشم

نمای زنده روستای چاشم
نمای زنده روستای چاشم
چشم انداز چاشم از دریچه دوربین و به صورت زنده
chashmvillage.irکلید‌واژهنمای زندهتصویر زندهروستای چاشمشهمیرزادمهدیشهرسنگسربوم کم480 بازدید