تولد یک گردوتولد یک گردوگرچه گرد است بدیدن گردو نه هر آن گرد که دیدی، گردوست
1 نتیجه